04.07.2024 – നു റെഡ് അലെർട്ടിലുള്ള ഡാമുകൾ

  • മൂഴിയാർ  (പത്തനംതിട്ട  ജില്ല )

 ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും,  ഡാമിന്റെ താഴെ നദിയുടെ  ഇരുകരകളിലും, സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവരും അതീവജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതാണെന്നു അറിയിക്കുന്നു.