25.10.2023 – നു സ്പിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡാമുകൾ

  • പാംബ്ളാ ഡാം   (ഇടുക്കി ജില്ല)

 ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും ഡാമിന്റെ താഴെ നദിയുടെ ഇരുകരകളിലും,  സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവരും അതീവജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതാണെന്നു അറിയിക്കുന്നു