17.11.2023 – നു ഓറഞ്ച് അലെർട്ടിലുള്ള ഡാമുകൾ

  1. പൊരിങ്ങൽക്കുത്ത് (തൃശ്ശൂർ ജില്ല)

ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും ഡാമിന്റെ താഴെ നദിയുടെ ഇരുകരകളിലും, സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവരും അതിജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതാണെന്നു അറിയിക്കുന്നു.