26.06.2024 – നു റെഡ് അലെർട്ടിലുള്ള ഡാമുകൾ

  • പൊരിങ്ങൽകുത്ത് (തൃശൂർ ജില്ല)
  • കല്ലാർകുട്ടി(ഇടുക്കി ജില്ല)
  • ലോവർ പെരിയാർ (ഇടുക്കി ജില്ല)
  • മൂഴിയാർ  (പത്തനംതിട്ട  ജില്ല )

 ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും,  ഡാമിന്റെ താഴെ നദിയുടെ  ഇരുകരകളിലും, സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവരും അതീവജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതാണെന്നു അറിയിക്കുന്നു.