26.06.2024 – നു സ്പിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡാമുകൾ

  • കല്ലാർകുട്ടി(ഇടുക്കി ജില്ല)
  • ലോവർ പെരിയാർ (ഇടുക്കി ജില്ല)
  • മൂഴിയാർ  (പത്തനംതിട്ട  ജില്ല )

 ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും ഡാമിന്റെ താഴെ നദിയുടെ ഇരുകരകളിലും,  സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവരും അതീവജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതാണെന്നു അറിയിക്കുന്നു